Wyniki badania rynku instalacji PV – Jaki był czwarty kwartał 2023?

badanie-rynku

Wyniki badania rynku instalacji PV – Jaki był czwarty kwartał 2023?

Prezentujemy wyniki kolejnej edycji Ogólnopolskiego Badania Rynku Instalacji PV. Sprawdziliśmy, jak polskie firmy instalacyjne oceniają ostatni kwartał 2023 roku. Wiemy też, z jakim nastawieniem rozpoczynają nowy rok.

Jaka była kondycja polskiej branży instalacyjnej w ostatnim kwartał 2023 roku?

Ostatni kwartał 2023 roku upłynął pod znakiem dalszych obniżek cen większości komponentów instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem modułów fotowoltaicznych. Nie bez znaczenia był także korzystny kurs złotówki do euro. Trwająca do połowy grudnia V edycja programu Mój Prąd, a także warunki atmosferyczne sprzyjające realizacji projektów, pozwoliły na utrzymanie relatywnie wysokiego popytu na nowe instalacje fotowoltaiczne.

Patrząc w przyszłość, zmiany legislacyjne obejmujące m. in. zwiększenie maksymalnej mocy instalacji bez pozwolenia na budowę, a także wprowadzenie pojęcia prosumenta zbiorowego, pozwalają z optymizmem patrzeć na potencjalną „pojemność” pozostałej do zagospodarowania części rynku OZE.

Optymizm ten studzi dalszy brak konkretnych planów na modernizację krajowych sieci elektroenergetycznych. Bez podjęcia zdecydowanych działań, z efektywnym wykorzystaniem unijnych środków z KPO, w 2024 roku nadal będzie dochodzić do wyłączeń istniejących instalacji oraz farm fotowoltaicznych, wskutek nadmiernej podaży uzyskiwanej energii elektrycznej. Należy się także spodziewać negatywnych decyzji przyłączeniowych dla nowych instalacji.

Modernizacja elektroenergetycznych sieci przesyłowych jest jednak zadaniem na lata. Doraźnym lekiem na przeciążone sieci może stać się popularyzacja magazynów energii, zarówno przydomowych jak i wielkoskalowych. Ich oferowanie deklarują już prawie wszystkie przebadane firmy instalacyjne, co w połączeniu z programami dopłat ze strony państwa może sprawić, że magazyny energii staną się najgorętszym tematem sektora OZE w 2024 roku.

Kim są respondenci aktualnej edycji badania?

Zdecydowana większość respondentów (85%) reprezentuje właścicieli firm instalacyjnych lub kadrę zarządzającą.

Nasza grupa badawcza obejmuje najbardziej reprezentatywne grono – osoby na kierowniczych stanowiskach, które podejmują najważniejsze decyzje związane z działalnością firm instalacyjnych.

Cieszymy się, że dzięki naszemu badaniu rynku jesteśmy w stanie dostarczać decydentom istotne dane i analizy wprost z ich otoczenia biznesowego.

Kim są respondenci aktualnej edycji badania?

Ponad cztery piąte (81%) przedstawicieli przebadanych firm deklaruje co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży instalacyjnej.

Podobnie jak we wcześniejszych kwartałach 2023 roku, w gronie respondentów nie znalazły się osoby deklarujące staż krótszy niż jeden rok. Świadczy to o znikomej liczbie nowo zakładanych firm instalacyjnych (85% respondentów to osoby zarządzające firmami lub właściciele). Rosnące natomiast doświadczenie pozwala na podnoszenie jakości zarówno samego montażu, jak i obsługi klienta końcowego.

Ocena bieżącej kondycji branży

Instalatorzy ocenili czwarty kwartał 2023 roku wyjątkowo przeciętnie. Wpływ na to miał mniejszy popyt na nowe instalacje spowodowany sezonowością naszej branży.​

​Średnia ważona deklarowanych ocen kondycji branży instalacyjnej w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła 5.02 (w 10-stopniowej skali). Wynik ten jest niemal identyczny z przewidywanym przed kwartałem wskazaniem, które wyniosło 4.96.​

​Coraz niższe ceny komponentów oraz kolejna edycja programu Mój Prąd wspomogły w ograniczonym zakresie stymulację popytu na nowe instalacje. Wielu inwestorów odłożyło też decyzję do wiosny – być może w oczekiwaniu na uruchomienie kolejnych dopłat dzięki funduszom z programu KPO.​

Rozkład procentowy odpowiedzi respondentów (skala 1-10). Wyniki mogą nie sumować się do 100% wskutek zastosowanych zaokrągleń.​

Barometr Branży PV – I. kwartał 2024

Barometr branży PV jest wyliczany w oparciu o odpowiedzi na pytanie o perspektywy działalności i rozwoju branży instalacji fotowoltaicznych w kolejnym kwartale.​

​Jego odczyt na pierwszy kwartał 2024 roku jest zdecydowanie wyższy (6.47), niż ocena czwartego kwartału (5.02).​

​Respondenci wydają się patrzeć z optymizmem na pierwszy kwartał 2024 roku. Jeśli utrzymają się niskie ceny komponentów i uruchomione zostaną kolejne transze dopłat, możemy wczesną wiosną liczyć na wyraźny wzrost ilości nowych inwestycji – plany te pokrzyżować mogą przedłużająca się zima oraz zawirowania polityczne zakłócające dalszą transformację energetyczną w kraju.​

Czynniki stymulujące popyt

Głównym czynnikiem kreującym popyt na nowe instalacje fotowoltaiczne są niezmiennie rosnące ceny energii elektrycznej.​

​Wzrost cen energii to najczęściej wskazywany powód (84%). Dopłaty i dotacje były nadal wskazywane jako drugi najważniejszy czynnik decyzyjny. Zauważyć należy wzrost tych wskazań (Q4 vs Q3), co sugeruje przywiązanie inwestorów końcowych do stymulacji ze strony budżetu państwa. ​

​Prawie połowa respondentów (42%) wskazała spadające ceny jako stymulator popytu. Pomimo zauważalnej inflacji, końcowa cena instalacji fotowoltaicznej nie rosła. Jest to także efekt rozwoju technologicznego oraz zwiększenia mocy produkcyjnych, dzięki czemu obserwujemy tak dużą obniżkę cen modułów fotowoltaicznych.​

Bariery rozwoju rynku instalacyjnego

Niekorzystne zasady systemu wymiany energii z OSD nadal pozostają główną barierą rozwoju rynku.​

​Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do net-billingu, lecz niskie rynkowe ceny odkupu energii (RCE) z pewnością niepokoją wielu obecnych i przyszłych inwestorów.​

​Potencjał wzrostu rynku instalacji stoi pod znakiem zapytania wskutek rosnącego nasycenia instalacji prosumenckich, co martwi prawie 50% respondentów. ​

​Wielu z nich z pewnością czeka na efekty zmiany w regulacjach dotyczących budynków wielorodzinnych oraz podniesienia zdolności przesyłowych OSD. Pozwoli to na harmonijny rozwój zwłaszcza większych instalacji i farm fotowoltaicznych bez obaw o negatywne decyzje przyłączeniowe, których nie brakowało w 2023 roku.​

Coraz większa popularność magazynów energii

W porównaniu do trzeciego kwartału, wyraźnie zwiększył się odsetek firm realizujących instalacje wyposażone w magazyny energii. ​

​Obecnie niemal wszyscy respondenci (95%) wskazują magazyny energii jako istotny komponent swojej oferty. Jest to znaczny wzrost w stosunku do trzeciego kwartału (71% wskazań).​

​Magazyny energii nie tylko podnoszą efektywność instalacji PV, ale także pozwalają zwiększyć zyskowność firm instalacyjnych. Dodatkowo, zimowa aura nie uniemożliwia realizacji takich projektów. ​

​Z pewnością ma na to wpływ także spadek cen samych magazynów energii, a także objęcie ich wsparciem w postaci dotacji z programu Mój Prąd.​

Inwertery – preferowane marki

W czwartym kwartale najczęściej wskazywaną marką zamontowanego inwertera jest FoxESS.​

​Marka ta zanotowała także największy wzrost wskazań (z 40% do 68%). Tym samym zdetronizowany został Sofar, lider wskazań respondentów w trzecim kwartale 2023 roku. ​

​Po raz pierwszy w naszym badaniu aż trzy marki uzyskały powyżej 50% wskazań, co może świadczyć o słabnącym przywiązaniu instalatorów do konkretnej marki urządzenia. ​

​Nie jest to zaskoczeniem – aktualna oferta inwerterów znacząco się zunifikowała, a producenci oferują urządzenia o coraz bardziej zbliżonych funkcjach i parametrach. ​

Pobierz raport z badania

Raport prezentujący wyniki Badania Rynku Instalacji PV za czwarty kwartał 2023 roku jest także dostępny w postaci prezentacji w formacie PDF.

Pobierz raport w PDF

UWAGA: Dane prezentowane w niniejszym artykule oraz raporcie stanowią własność intelektualną Renevo sp. z o.o. i zostały opublikowane na licencji CC BY-SA 3.0.