Regulamin

Regulamin zamówień

Niniejszy dokument określa zasady zamawiania produktów przy pomocy platformy zamówień udostępnionej przez Renevo.

§1 – Postanowienia wstępne

1.1. Platforma zamówień online „RENEVO” działająca pod adresem: www.renevo.pl oraz www.renevo.eu, prowadzony jest przez RENEVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Dietla 50, 31-039 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000814177, z kapitałem zakładowym: 250.000,00 złotych, numer NIP: 944-22-66-188, REGON: 384876789.

1.2. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
– Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, lub
– Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
– Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
– Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie obsługujące pliki PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Platformy Sprzedażowej. Określa zasady korzystania z Platformy Sprzedażowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej.

§2 – Definicje

2.1. Sprzedawca – RENEVO sp. z o.o.

2.2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformy Sprzedażowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej.

2.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy Sprzedażowej.

2.5. Platforma – rozwiązanie informatyczne prowadzone przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.renevo.eu, umożliwiające złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy

2.6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.9. Konto – konto Klienta w obrębie Platformy, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Platformie.

2.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2.15. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami netto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, ale nie zawierają podatku VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

2.16. Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: taka jak Montaż, Instalacja, Wniesienie.

§3 – Kontakt ze Sprzedawcą

3.1. Adres Sprzedawcy: ul. Dietla 50, 31-039 Kraków

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: renevo@renevo.eu

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 123 110 315

3.4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3.5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-16

§4 – Informacje finansowe

4.1. Na wszystkie towary zamówione przez Platformę wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

4.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na Platformie lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

4.3. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

4.4. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.

§5 – Informacje ogólne

5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością oprogramowania Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

§6 – Zakładanie konta na Platformie

6.1. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

6.2. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.

6.3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

6.4. W chwili rejestracji Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

6.5. Zamieszczone na Platformie treści, w tym opisy towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6.6. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Platofrmy i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6.7. W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać Konto.

§7 – Zasady składania zamówień 

7.1. W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1.1. zalogować się na Platformie;

7.1.2. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

7.1.3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

7.1.4. wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

§8 – Oferowane metody dostawy oraz płatności

8.1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

8.2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

8.3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

8.4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

8.4.1. Przesyłka kurierska

8.4.2. Spedycja realizowana przy użyciu drogowego transportu lądowego

8.4.2. Odbiór osobisty (po uprzednim uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedawcą)

§9 – Wykonanie umowy sprzedaży

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie, zgodnie z § 7 Regulaminu.

9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

9.4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę bezzwłocznie po zaksięgowaniu się należności na koncie Sprzedawcy oraz skompletowaniu zamówienia (o ile Klient i Sprzedawca nie ustalą inaczej). 

9.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

9.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

9.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

9.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą – od dnia w którym została uzyskana pozytywna autoryzacja.

§10 – Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

10.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

10.3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

10.4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

10.5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

10.6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10.8. Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta:

10.8.1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

10.8.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10.8.3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.8.4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10.8.5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.8.6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

10.8.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.8.8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

10.9.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.9.2. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.9.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11 – Reklamacja i gwarancja

11.1. O ile nie zaznaczono tego inaczej w sposób jednoznaczny, Sprzedawca sprzedaje wyłącznie Produkty fabrycznie nowe.

11.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

11.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

11.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

11.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

11.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

§12 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

12.2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

12.2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

12.2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 – Dane osobowe na Platformie

13.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sprzedawca.

13.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę w trakcie składania zamówienia – także w celu marketingowym.

13.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy mogą być:

13.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

13.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.

13.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

13.5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

13.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

13.7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
– Cookies,

13.8. Platforma przesyła Klientom e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

§14 – Postanowienia końcowe

14.1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

14.2.1. zmiany przepisów prawa,

14.2.2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

14.3. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

14.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

14.5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …… zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………………………………….

…………………………………………………..
podpis konsumenta

W naszej stałej ofercie nie ma produktu, którego szukasz?

Żaden problem - na zamówienie dostarczymy niemal każdy model dostępny na rynku!

Renevo sp. z o.o.

Renevo to dystrybutor najwyższej jakości produktów dla sektora OZE

W naszej stałej ofercie znajdziesz panele fotowoltaiczne, falowniki, magazyny energii, ładowarki EV, turbiny wiatrowe oraz akcesoria fotowoltaiczne. Sprzedajemy produkty renomowanych marek – m. in. Leapton, Jinko, JA Solar, DAS Solar, Tongwei, Huawei, FoxESS, Sungrow, Sofar oraz Goodwe, pochodzące wyłącznie z oficjalnej europejskiej dystrybucji.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 250 000 zł – opłacony w całości. Korzystając z Serwisu oraz Platformy Sprzedażowej akceptujesz nasz Regulamin oraz Politykę prywatności.